ผลงานที่ผ่านมา

 

     
     
     
     
     
 

 

 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์
 • งานปรับปรุงดาดฟ้าชัน6 อาคาร3 คณะสังคมศาสตร์
 • งานซ่อมแฟลตนายทหารชั้นประทวน
 • งานซ่อมอาคารของ รร .จปร.ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงหน่วย
 • งานปรับปรุงหอประชุมมงกุฏเกล้าเวช
 • งานสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยอุทยานราชภักดิ์
 • งานปรับปรุงโรงเลียงโรงนอน และห้องนำห้องส้วมทหาร
 • งานจ้างซ่อมอาคารหอประชุมส่วนการศึกษา
 • งานซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าและติดตังตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
 • งานปรับปรุงห้องปฏิบัตการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น4 อาคารเรียน
 • งานซ่อมแฟลตนายทหารประทวน ปรับปรุงหน่วยจำนวน3 หลัง
 • งานปรับปรุงห้องนำ-ห้องส้วม อาคาร ส่วนการศึกษา
 • งานวางระบบท่อระบายน้ำ
 • งานออกแบบและปรับปรุงโรงพยาบาลพระมงกุฏ
 • ซ่อมแฟลตนายทหารประทวน 36 ครอบครัว แฟลก ก.3
 • งานออกแบบ รพ.อนันทมหิดล
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์

 

 

 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองบริการ
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองบัญชาการ
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาสนสถาน
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงดับเพลิง
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเครื่่องช่วยฝึก
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคลังสรรพวุธ
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองบังคับการขนส่ง
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุมสายโทรศัพท์
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพิมพ์และกองรักษาการ
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุทธโยธาและอาคารศูนย์สหกรณ์
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงช่างไม้-เหล็ก
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามยิงปืนและคลังสิงอุปกรณ์2-4
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยกกระบัตรและโรงซักรีด
 • งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลขับขนส่ง โรงซ่อมรถและอาคารประชาสัมพันธ์
 • งานปรับปรังซ่อมแซมอาคารแหล่งสมาคมนายทหารชั้นประทวนและงานครุภัณฑ์
 • งานออกแบบและตกแต่งร้านกาแฟTHE COMBINE
 • งานออกแบบและตกแต่งตึกพาณิชย์บางขุนนนท์

 

ชื่อหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเก้า
 • กรมยุทธโยธาทหารบก
 • งานโรงพยาบาลพระมงกุฏ
 • รพ.อนันทมหิดล
 • ร้านกาแฟ the Combine
 • บริษัทเอกชนบางขุนนนท์

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.scenic-park.com (สำหรับผู้ดูแลระบบ)