บริษัท ซีนิค พาร์ค จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2540 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก ต่อมาได้ขยายงานเพิ่มขึ้น โดยมีทีมงานสถาปนิก และวิศวกร เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากจึงได้ดำเนินการให้บริการลูกค้าเพิ่มเติม

      งานด้านออกแบบและก่อสร้าง โดยการออกแบบทีมงานสามารถออกแบบได้ทุกมิติของตัวอาคาร ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม รูปแบบการใช้งานของตัวอาคาร ความแข็งแรงคงทนของตัวอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบพิเศษอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

      โดยวิศวกรที่ความรู้ ความสามารถแนวคิด อุดมการณ์ และวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ผลงานที่ได้ออกมามีประสิทธิ์ภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพในด้านการออกแบบและการก่อสร้างอย่างแท้จริง

  

ผลงานที่ผ่านมา


 

 

MORE >>

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.scenic-park.com (สำหรับผู้ดูแลระบบ)